"Word Poetry Challenge #14 : Realisasyon"

in wordchallenge •  6 months ago

"Realisasyon"Ang mabuhay ay sadyang kay ganda ngunit
Minsan man ay ligaya may nadarama paring pait
Sadyang mapaglaro kung minsa'y malupit
Walang minimintis kahit gaano ka man kabait
Minsan kapag mas iniintindi natin ang kirot at bagik
Kapahamakan sa sarili o sa iba ang kapalit
Habang tayoy nasa mundo pa at wala pa sa langit
Na siyang ninanais ng karamihan na makamit
Dapat tayong matuto na magpakamanhid
Sa mga bagay na dumidikta sa atin na tumagilid
Sa tuwing tayo'y nakakaranas ng ganito
Minsan rin nating matatawag na pagkalito
Sa kung saan tayo patutungo o saan dadako
Ang mga nais nating mailathala sa mundo
Ito bay para sa maykapal o sa tao?
Kahit saan ka man dalhin ng malawak mong pag-iisip
Na napakalalim at napakahirap masilip
Tanging Diyos lamang ang may alam ng ating panaginip
At tanging siya lang ang lunas sa iyong pagka-inip
Sa bawat hamak ng buhay ay may dalang aral sa destinasyon
Sa bawat hibla ng panganib may dalang dasal at solusyon
Sa bawat hampas ng bagyo may asal na di matitikom
Sa bawat hagupit ng problema'y may marangal na realisasyon
Ako ay may tanging sumbongan siya ay makapangyarihan
Na nagpapabuhay sa aking matalinhagang isipan
Upang maibsan ang dinadala't pasan na kaba at naibsan
Ang suliranin at mga handog sa mundong puno ng karahasan
Sa pag-iisip natin ng mga sagot ay may namuo
Realisasyon sa bawat kabigoang natamo
tayo na't tumayo at isumbong sa Diyos ang mga gusto
Tiyak na makakamit mo ang lahat ng ito

Paanyaya at Pasasalamat

Maraming salamat @jassennessaj sa paggawa ng patimpalak na para sa mga pilipinong nanunulat. Bukod tangi ang iyong pangarap na makakatulong na mas maitaguyod pa ang pagpapahalaga sa wikang Filipino. Ako ay galak sa bawat paggawa ko ng tulang sa wikang Filipino. Ako ay naghihkayat rin sa aking mga kababayang sumali at tumanghal sa patimpalak na ito. Ako ay nagpapasalamat rin sa @steemph.cebu at kay @surpassinggoogle sa walang sawang pagsuporta sa Bawat Pilipinong Steemian.

Hanggang sa muli

@brapollo29

src

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @brapollo29! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Magaling ang bawat konsepto na salita na iyong ginagamit. Malalim at malupet! Kaya naman ako sayo sumasaludo, dahil ang husay ng mga atake mo.😊
Kongrats!