SOSYAL POLİTİKA

in tr •  11 months ago

1.jpeg

Bu yazıda endüstri devrimini genel noktalarıyla birlikte açıklayıp, Emile Zola’nın Germinal kitabındaki sosyal sınıf çatışma ve farklılıklarının endüstri devriminde nasıl bir oluşum içinde olduğunu anlatacağım. İlkin, dünya genelinde büyük değişikliklerin yaşandıgı endüstri devriminde, sınıfsal farklılıkların ortaya çıkması tarihte bir dönüm noktası olmuştur.

Fakat öncelikle endüstri devrimini anlamak için biz devrimin dünya üzerindeki genel sebep ve sonuçlarına bakmalıyız.Sanayi devrimi ilk olarak İngilterede meydana geldi.İngilterenin o dönemki bankacılık ve kapitalizm sisteminde etkili olması bunda önemli rol oynar.İngiltere o dönemde büyük bir sömürge devletiydi.Kolonilerinden aldığı ham maddeyi fabrikalarda işlemiştir.Böylelikle fabrika sistemi oluşmuş, seri ve hızlı üretim gerçekleşmiştir.Fabrika sisteminde insanların yapacağı pek birşey olmadığı için vasıflı işçiye gerek yoktu. Kadın ve çocuklarda işci olarak çalışmaktadırlar. Bundan dolayı devrimle birlikte burjuvazi sınıfının yapısı değişti ve yeni bir sınıf olan işçi sınıfı oluştu.İşçilerin yaşam standartları oldukça düşüktü. Onlar çoğu zaman karın tokluğuna bile çalışıyorlardı.Kentlere yoğun bir göçün olması kent nüfusunun artmasına ve fabrika etrafında gece kondulaşmanın olmasına neden oldu.

Bu durum sağlık problemlerini ve kirliliği beraberinde getirdi.Kolera gibi hastalıklar kısa sürede ortaya çıktı ve insanlar arasında yayıldı.İşçilerin çalıştıkları fabrikalarda da sağlık koşulları son derece kötüydü. Ayrıca, işçilere yeterli ücret verilmiyordu. Ve onlar oldukça bilinçsiz bir kitleyi oluşturuyordu.Onlar ekonomik ve siyasal haklardan mahrumdu.Siyasal açıdan oy hakları bile yoktu.Endüstri devrimi,burjuvazi için daha çok zenginleşme nedeni olurken,işçi sınıfı için hayal kırıklığı olmuştur.Fakat devrimin sonlarına doğru işçiler bilinçlenmeye başladılar.

Endüstri devrimi sadece toplumsal hayatta değişiklik yapmamış, ülkenin ekonomilerinide doğrudan etkilemiştir.Üretimi fazlasıyla artırmıştır. Bu durum ülkeyi dış ticarete yönlendirmiştir.Fabrikalarda işlenen mallar diğer ülkelere satılmakta böylece sermaye birikimi gerçekleştirilmiştir. Ülkelerin demir,deniz ve karayollarına verdiği önem artmıştır. Çünkü malların hızlı ve seri bir şekilde yerine ulaştırılması ticaret için önemlidir.Bununla birlikte sömürgecilik çok hızlı bir şekilde dünya üzerinde yayılmıştır.Bunun sonucunda uluslararası alanda büyük bir ekonomik rekabet başladı.Teknik ve yeni buluşlara önem verildi.Bu durumu endüstri devriminin nedenleri arasında olan rönesansdaki bilim ve teknolojik gelişmelerdede görebiliriz.Devrim sonucunda kapitalizm,sosyalizm,liberalizm gibi akımlar ortaya cıkmıstır.Bu gibi akımlar toplumun yaşayısını ve düşünce biçimlerini etkilemiş, insanlararası ilişkilerde belirleyici olmuştur.

Endüstri devrimi sanayileşememiş ülkelere çok büyük olumsuz etki yapmıştır.Sanayileşmiş ülkeler teknolojik olarak geri kalmış ülkeleri ham madde ve pazar kaynağı olarak kullanmışlardır.Örneğin Osmanlı imparatorlugu endüstri devriminden olumsuz etkilenmiştir.El tezgahları seri üretim yapan fabrikalara karşı koyamamış ve Osmanlı ekonomisi çok büyük sıkıntı içine girmiştir.Devrim bütün ülkelerde aynı anda olmamıştır.İngilterede başlayıp daha sonra Avrupa ve Amerika kıtasına yayılmıştır.Sanayi devriminin etkisi günümüzdede devam etmektedir.Bazı düşünürler bilgisayarı devrimin son aşaması olarak görmektedirler.

Toplumda genel olarak 2 sınıf ortaya çıkmıstır.Fabrikalarda zor koşullar altında çalışan ve yaşam standartları çok düşük olan işçi sınıfı ve fabrikaların sahibi,toplum içinde en soylu bireyler olan burjuva sınıfıdır. Karl Marx bu toplum yapısını marxist teoride şöyle açıklamıstır.İşçi sınıfı kendi temel iş gücünü belli bir ücret karşılığında fabrika sahiplerine çalışarak verir. Fabrika sahipleri burada kapitalist sistemin parçasını olusturur. İşçiler, çalışmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığının bilincindedirler.İşciler geceli gündüzlü çalışmaktadır ve kapitalist düzenin bir parçası olmaktadırlar. İşcilerin bu hayat düzeninde ücretlerinde artış istemesi ve fabrika sahiplerinin de ücretleri oldukça en aza indirgemek istemesi bu sınıflar arasında bir çatışmaya neden olur marxism e göre.

Bununla birlikte bu sınıflar yaşamın her alanında bir çatışma içindedirler.İşci sınıfı kapitalist düzen içinde bir bakıma fabrika sahipleri tarafından sömürülmektedir.Fabrika sahipleri elde ettiği paranın küçük bir kısmını işcilere vermekte, geri kalan büyük kısmı kendisine kalmaktadır.Görüldügü gibi ezilen sınıf yine işci sınıfı olmaktadır.Marx a göre iş gücünün bireysel özgürleşmesindeki en büyük engel burjuva sınıfının sömürücü yapısıdır. Yine Marx a göre insanın bu zor koşul ve durumdan kurtulması komünizme bağlanmıştır.Böylece temel iş gücü özgürleşecek ve insanların iş hayatlarındaki tüm sınırlar kalkacaktı.En önemlisi toplum hayatına özgürlük gelecekti.Biz bu durumu şöyle açıklayabiliriz; Karl Marx’ın sınıf çatışmasını yorumlarken bazı temel noktalara dikkat ettiğini görürüz.Ona göre kapitalizm çağında toplumun tek bir çelişkisi vardır.O da emek-sermaye çelişkisidir.

Eğer bu ilişkiden bir hareket oluşursa, bu hareket burjuvayı yıkacak,sosyalizmi kuracak ve bu şekilde sınıfsız bir toplum yapısı kurulacaktır. Kısaca toplumdaki sınıf çatışması bitecektir. Daha sonrasında ise komünist düzen kurulacak ve böylece insanın özgürce kendini geliştirebilme durumu gelecektir. Ünlü Fransız düşünür Jean Jacques Rousseau’da sınıflı toplum yapısını eleştirmiştir. Ayrıca, işcilerin işsiz ve aç kalma, fabrika sahiplerinin ise hızlı bir şekilde kazandıklarını yine hızlı bir şekilde kaybetme durumu onlar için en büyük korkudur.

Her iki durumda bize iki sınıftada bir güvensizlik olduğunu gösterir.Bu durum burjuvaları dahada zenginleşme arzusuna sokar.Bununla birlikte işcileri daha zor yaşam ve çalışma şartları beklemektedir.İşciler artık zorlaşan yaşam standartları arasında zam istemeyi bile unutmuşlar ve kendi yaşamlarının tümünü çalışmaya adamışlardır.İşçi sınıfı çok büyük bir kitledir aynı zamanda.Devrimin sonlarına doğru işci sınıfı olaylara daha duyarlı olmaya başlamıştır.Burjuvalara karşı örgütlenip grev yapmışlardır.Tabiki bu grevleri ücretlerin düşüklüğünden ve fabrikalardaki zor çalışma koşullarından dolayı yapmışlardır.Bu durum bize artık işcilerin bilinçlendiğini ve kötü yaşam koşullarını sorgulamaya başladıklarını gösterir.Ancak bu gelişme hemen olmamıştır..Ayrıca bu gibi gelişmeler bize farklı akımların toplumda ortaya çıktığını ve yayıldığını gösterir.

Bir sonraki yazı da bahsedeceğim ‘’Germinal’’ adlı yapıtta sınıf farklılıkları ve sınıf çatışmaları en güzel örneklerle açıklanmıştır.

Devamı gelecek...

Img Source

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!