Filipino Poetry #2: "Pagbabalik sa Una Kong Pag-ibig"

in filipino-poetry •  9 months ago

"Pagbabalik sa Una Kong Pag-ibig"

Hindi ko alam kung bakit nagkaganoon.
Hindi naman nangyari iyon ng biglaan.
Kundi utay-utay.
Hindi namamalayan.

Marami akong dahilan.
Kulang ang panahon at palagi akong abala.
Mas maraming mas importanteng bagay,
Kaysa sa pag-ibig ko sayo.
At lumayo ako ng lumayo.

Pero hindi ka nawala sa aking isip.
Sa kabila ng lahat.
Nandiyan ka pa rin.

Ang pagbabalik ko sayo ay kasing natural ng pagsikat ng araw.
Alam kong matiyaga kang naghintay,
Dahil alam mong hindi rin ako makakatiis.
Sa bandang huli, sa iyo pa rin ako babalik.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post has received a 1.06 % upvote from @speedvoter thanks to: @digitaldreamer.

Congratulations @digitaldreamer! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Upvote courtesy of @vladivostok on behalf of @alphaprime. Steem on!